fbpx » 專欄頁面
Creative Revolution
蜂蜜煙灰,骯髒潔淨,食物禁忌有故事;英國骨瓷,鄰家衣袖,舊物反思時空;莎劇到《紐約客》,人類堅尋文化信仰。作者畢業於愛丁堡大學宗教學系,曾於牛津助研自由言論,現任普度博後,以宗教學尋樂人間。
發表文章 | 31